MELOSA KHANG ĐIỀN | 225 m2

THE VENICA KHANG ĐIỀN | 280 m2

PHÚ MỸ HƯNG VILLA | 420 M2