Công trình          : Cafe BALI - 1

Diện tích            : 114 m2

Địa điểm            : Sonadezi Tower, Đồng Nai

Chủ đầu tư         : Mr. Hải Bắc & Mr. Hiếu

Năm hoàn thành : 2017