Công trình          : Cafe BALI - 2

Diện tích            : 135 m2

Địa điểm            : Sonadezi Tower, Đồng Nai

Chủ đầu tư         : Mr. Hải Bắc & Mr. Hiếu

Năm hoàn thành : 2017